HC-WIN WoningInruil
Voor Doorstromers, Verkopers en Kopers op de Woningmarkt

Doorstromers ruilen
eigen woning in


Starters kopen
met voordeel


Deelnemen is Gratis


Contact?
info@hc-win.nl
0614495866
Voorwaarden Woninginruil

Voorwaarden Woninginruil

Artikel 1: Werkingssfeer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitvoering van woningverkoop en -koop in groepsverband, georganiseerd door HC-WIN met website www.hc-win.nl;

Artikel 2: Definities en begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Website De website van HC-WIN, www.hc-win.nl, die in stand worden gehouden door BVO. BVO is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven nr. 53157974;
HC-WIN HouseChain Woning Inruil Nederland;
WoningInruil Het tegelijk verkopen en kopen van een woning in een combinatie transactie. Een deelnemer is altijd eigenaar van maximaal 1 woning. De combinatie transacties worden uitgevoerd door 1 notaris;
BiedenopHuizen De werkorganisatie waarmee BVO huizenveilingen organiseert en uitvoert. Het is HC-WIN toegestaan woningen uit een groepsverkoop op de veilingsite www.biedenophuizen.nl aan te bieden;
Deelnemer Een natuurlijk persoon, die handelt als eigenaar van een aangemelde woning of die handelt als geautoriseerde vertegenwoordiger van een organisatie die met een onroerend goed deelneemt aan de groepsverkoop, die door HC-WIN wordt georganiseerd en uitgeoefend;
Persoonsgegevens De door de deelnemer verstrekte gegevens die tot zijn persoon of zijn organisatie zijn te herleiden waaronder legitimatie, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer;
Woning Een tot bewoning bestemde onroerende zaak;
Eigen woning De onroerende zaak die een deelnemer ter verkoop aanbiedt via HC-WIN met de intentie deze te verkopen door middel van groepsverkoop onder regie van HC-WIN;
Droomwoning De onroerende zaak die door de deelnemer zelf op de HC-WIN website is ingegeven als de woning die hij wil kopen binnen een groepsverkoop;
Verkoper De deelnemer die een eigen woning op de HC-WIN website te koop aanbiedt aan een andere deelnemer binnen de groepsverkoop. Uitzondering hierop is de verkoper met de 1ste woning binnen de groep. Zijn woning wordt vaak gekocht door een koper van buiten de groep;
Koper De deelnemer op de HC-WIN website die binnen de groepsverkoop eigenaar wenst te worden van de door hem aangegeven droomwoning;
Groepsvorming Het proces om tot een trein te komen;
Trein Woningeigenaren die opvolgend van elkaar de woning willen kopen. De deelnemer met de eindwoning is alleen verkoper. Een trein kan beginnen met een deelnemer zonder woning, deze deelnemer is alleen koper;
Groepsverkoop Het proces van verkoop van de eigen woning en koop van de droomwoning binnen 1 trein in één overkoepelende transactie onder regie van HC-WIN. Alle (ver)kopers binnen de trein nemen deel aan dit proces, de laatste deelnemer binnen de trein is alleen verkoper. De groep kan beginnen met een deelnemer die alleen koper is;
Aanbod Een financieel voorstel, ofwel offerte, van HC-WIN, voorgelegd aan de deelnemer, met daarin de opbrengst van de eigen woning en/of de koopprijs van de droomwoning;
Ontbindende voorwaarde bij groepsverkoop Het verkrijgen van rechtsgeldigheid voor alle individuele (ver)koopovereenkomsten van woningen binnen 1 trein, die opgemaakt worden bij de notaris, niet eerder dan nadat alle betrokken verkoop- en koopovereenkomsten uit dat treintje zijn gepasseerd bij de notaris;
KoopovereenkomstDe overeenkomst binnen de trein tussen een verkoper en een koper over levering c.q. verkrijging van een woning uit die trein, waarin verkoper en koper schriftelijk vastleggen op een tijdstip in de toekomst via de notaris de eigendomsoverdracht te laten plaatsvinden. In de groepsverkoop zijn deze verkoop en koop geconditioneerd door de `ontbindende voorwaarde bij groepsverkoop`;
MakelaarEen persoon die vanuit zijn beroep bemiddelt bij verkoop of aankoop van onroerend goed en die niet behoort tot de HC-WIN organisatie. De makelaar heeft vaak al een overeenkomst met de deelnemer in de trein en blijft vanuit die overeenkomst verantwoordelijk voor alle hem toegewezen taken. De aanvullingen van HC-WIN betreffen de aanlevering van de (ver)koopprijs en de door HC-WIN aangeleverde ‘ontbindende voorwaarde bij groepsverkoop’. De kosten van dienstverlening door de makelaar zijn voor rekening van de (ver)koper die een overeenkomst heeft met de betreffende makelaar;
NotarisDe (ver)kopen van alle woningen binnen een trein passeren bij 1 notaris. Deze notaris wordt aangewezen door HC-WIN;

ARTIKEL 3: AANMELDINGEN

 1. HC-WIN bekijkt dagelijks de aanmeldingen van verkopers met hun droomwoningen en beoordeelt deze op geschiktheid voor groepsverkoop ;
 2. HC-WIN controleert de ingevoerde gegevens op betrouwbaarheid;
 3. HC-WIN neemt contact op met de betrokken makelaars en/of de eigenaren van de te verkopen woningen en van de opgegeven droomwoningen;

ARTIKEL 4: HC-WIN PERSOONLIJK AANBOD

 1. HC-WIN neemt contact op met de deelnemers aan een trein en/of hun makelaars wanneer deze groep interessant is voor het doen van een aanbod;
 2. HC-WIN checkt de betrouwbaarheid van de gegevens binnen de groep;
 3. HC-WIN brengt een persoonlijk financieel aanbod uit met daarin een verkoop- en/of een aankoopprijs;

ARTIKEL 5: BEHANDELING PERSOONLIJK AANBOD DOOR DEELNEMER

 1. De deelnemer beoordeelt het persoonlijk financieel aanbod van HC-WIN op aantrekkelijkheid;
 2. De deelnemer reageert binnen 1 week op het aanbod;
 3. De deelnemer wacht de reactie af van HC-WIN op voortgang van de groepsverkoop;

ARTIKEL 6: ACCEPTATIE VAN HET AANBOD DOOR DE DEELNEMERS AAN DE TREIN

 1. Deelnemers krijgen een melding wanneer alle deelnemers aan de trein akkoord zijn gegaan met het aanbod;
 2. HC-WIN laat in overleg (ver)koopcontracten opmaken door een door HC-WIN aangewezen notaris;
 3. Notaris organiseert het toesturen van de contracten aan betrokkenen met een datum voor ondertekening;
 4. Notaris draagt zorg voor ondertekening door alle deelnemers van de trein;
 5. Notaris zorgt voor afwikkeling volgens wettelijke regels, met inbegrip van de ontbindende voorwaarde bij groepsverkoop;

Artikel 7: Tijdlijn groeps(ver)koop

Overeenkomsten worden, onder regie van HC-WIN, getekend bij de notaris. Denk aan een periode van 1 tot maximaal 3 maanden tussen ondertekening van het (ver)koopcontract en de feitelijke levering en/of vervreemding, de overdracht, bij de notaris;

Artikel 8: EINDE VAN DE BEMIDDELING

De bemiddeling van HC-WIN eindigt bij:
 1. Overdracht van de trein aan de betrokken makelaars voor afwikkeling van de groepsverkoop door deze makelaars;
 2. Oplevering van de groepsverkoop door HC-WIN;
 3. Verwijdering door de deelnemer zelf uit de HC-WIN database in de periode tussen zijn eerste registratie en bevestiging van acceptatie van zijn HC-WIN aanbod;
 4. Terugtrekken van een deelnemer uit een trein in de periode tussen acceptatie van het aanbod van HC-WIN en ondertekening van de (ver)koopakte(s) bij de notaris. In deze situatie bekijkt HC-WIN de consequenties voor deze deelnemer zoals benoemd in art 16;

Artikel 9: VERPLICHTINGEN VAN HC-WIN

 1. HC-WIN houdt zich bij het uitvoeren van de groepsovereenkomst aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT);
 2. HC-WIN verplicht zich gegevens van deelnemers die langer dan 6 maanden niet meer zijn bijgewerkt uit de database voor groepsvorming te verwijderen;
 3. HC-WIN verplicht zich op verzoek van de deelnemer deze te informeren over de voortgang in de vorming van een treintje waarvan zijn woning deel uitmaakt. De deelnemer kan HC-WIN niet verantwoordelijk stellen voor het niet tot stand komen van een treintje met daarin zijn woning;
 4. HC-WIN verzorgt acties om verkoop van de 1ste woning van een trein tot stand te brengen overeenkomstig het uitgebrachte financieel aanbod aan deze deelnemer.

Artikel 10: Verplichtingen Deelnemer aan groepsverkoop

Een deelnemer verplicht zich zonder enige beperking tot het:
 1. Opnemen van de HC-WIN `ontbindende voorwaarde bij groepsverkoop` in het eigen verkoop- en/of koopcontract;
 2. Accepteren van de uitoefening door HC-WIN van de `ontbindende voorwaarde bij groepsverkoop`;

Artikel 11: Vergoeding

Bij aanlevering en overdracht van een woningtrein door HC-WIN aan de betrokken makelaars, die vervolgens de trein gaan afwikkelen, heeft HC-WIN recht op 0,5% van de gerealiseerde verkoopprijs van elke woning in de trein te betalen door de verkoper. Bij afwikkeling van de trein door HC-WIN zijn de kosten onderdeel van ons financiële aanbod. Verrekening gebeurt voor beide situaties door de notaris bij de feitelijke overdracht van de woningen binnen de trein.

ARTIKEL 12: OMZETBELASTING

De te betalen vergoeding door deelnemers is inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW);

Artikel 13: Betaling, Opeisbaarheid

De vergoeding zoals genoemd in artikel 11, wordt bij de notaris verrekend bij de feitelijke levering en is direct opeisbaar door HC-WIN;

Artikel 14: ONTBINDENDE VOORWAARDE GROEPSVERKOOP

De `ontbindende voorwaarde groepsverkoop` regelt de afhankelijkheid van elk contract binnen de trein met alle andere contracten binnen die trein. De afhankelijkheid betreft het gepasseerd zijn van alle contracten bij de notaris met inbegrip van de wettelijke bedenktijd. De werking ervan loopt af na het definitief worden van de overdracht van alle woningen binnen die trein;

Artikel 15: Communicatie

 1. De communicatie tussen HC-WIN en de deelnemer geschiedt mondeling, telefonisch, elektronisch en per briefwisseling of verloopt via uw makelaar;
 2. De door HC-WIN opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs van de deelnemer of makelaar;
 3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van aflevering- en of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de deelnemer, komt dit voor risico van de deelnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest;

Artikel 16: SCHADEVERGOEDING BIJ HET NIET NAKOMEN VAN EEN KOOPOVEREENKOMST

 1. Eindigt de groepsverkoop in de periode tussen de getekende (ver)koop contracten met inbegrip van de wettelijke bedenktijd en de feitelijke overdracht, dan verplicht de deelnemer die zijn verplichtingen niet nakomt zich tot het betalen van een schadevergoeding aan HC-WIN gelijk aan 10% van de hoogte van de transacties die hij is aangegaan in de groepsverkoop;
 2. Een verkoop- en een kooptransactie van 1 rechtspersoon binnen de groep wordt ten aanzien van schadevergoeding gezien als één, niet deelbare, transactie;
 3. HC-WIN zal na ontvangst van de schadevergoeding deze verdelen onder alle deelnemers van de betreffende groep naar rato van redelijkheid;
 4. Schadevergoeding is niet van toepassing in geval van aantoonbare overmacht;

Artikel 17: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van HC-WIN, indien en voor zover na toepassing van de bepalingen uit deze voorwaarden, zal steeds gelimiteerd zijn tot het bedrag van de courtage die aan HC-WIN is verschuldigd voor de betreffende woning;
HC-WIN sluit elke aansprakelijkheid uit
 1. die betrekking heeft op indirecte- of gevolgschade;
 2. in verband met enig gebrek aan woningen in het treintje;
 3. met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden;
 4. bij het inschakelen van derden voor tekortkomingen van deze partijen;
 5. voor verlies van data, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via de website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de HC-WIN website wordt gemaakt;
 6. over links naar andere sites en de inhoud van die sites;

Artikel 18: Beveiliging

HC-WIN spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek,

Artikel 19: Aanpassingen, Werking

 1. Indien en voor zover enige bepaling van de voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In voorkomend geval zullen partijen voor de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, welke in lijn ligt met de reeds gemaakte afspraken en die zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen;
 2. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken voor zover dit schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van HC-WIN is vastgelegd;
 3. Deze voorwaarden kunnen door HC-WIN worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website, gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing;

Artikel 20: EIGENDOM GROEPSVERKOOPSYSTEEM

HC-WIN zet het systeem van groepsverkoop zoals te zien en beschreven op de website van HC-WIN in de markt en claimt hierop alle rechten. Kopiëren van dit systeem of delen daarvan zal worden geïnterpreteerd als het inbreuk maken op ‘format’ en intellectueel eigendom van HC-WIN en als zodanig bij een bevoegd rechter aanhangig worden gemaakt met het doel de partij die inbreuk maakt op het HC-WIN eigendom te laten stoppen en HC-WIN schadeloos te stellen;

Artikel 21: TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op deze voorwaarden die van toepassing worden door de ondertekening van een (ver)koopovereenkomst door de deelnemer, is Nederlands recht van toepassing;
 2. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is de originele tekst. Ingeval de voorwaarden in meerdere talen gebruikt worden, prevaleert derhalve de Nederlandse tekst ingeval van onduidelijkheden of tegenstrijdigheden;
 3. De Rechtbank te 's-Hertogenbosch is (onverminderd de mogelijkheid van hogere voorziening en onverminderd andersluidend dwingende wettelijke bepalingen) met uitsluiting van elke andere instantie bevoegd om te beslissen in geschillen die voortvloeien uit de voorwaarden;

Bemiddeling Vastgoed Online BV,
Zandstraat 15,
5391AL Nuland
HC-WIN, www.hc-win.nl
Bieden op Huizen, www.biedenophuizen.nl